Hej, du har en äldre version av webbläsare

För en bättre upplevelse på fotbollskanalen, vänligen byt till senare version

chrome
safari
ie
firefox
Fortsätt ändå

POPULÄRA LAG

POPULÄRA SPELARE

Annons
ALLSVENSKAN

Här är Framtidsgruppens dokument

MFF-supportergruppen Framtidsgruppen delar i samband med kvällens match mot Elfsborg ut ett flygblad där de bland annat uppmanar till att avsätta ordföranden Bengt Madsen på nästa medlemsmöte. Läs hela dokumentet nedan.

Dokument Malmö FF i omvandling

Bakgrund: Vem är Framtidsgruppen
Framtidsgruppen är en nybildad intressegrupp för Malmö Fotbollförening. Gruppen vill på ett aktivt
och gemensamt sätt arbeta för att stärka föreningsdemokratin i Malmö FF samt agera som
opinionsbildare bland förenings medlemmar i de föreningsfrågor där gruppen bedömmer att så
behövs. Gruppen drivs endast och alltid med Malmö FF:s bästa för ögonen och allt arbete sker enligt
de demokratiska grunder Malmö FF:s stadgar kräver.

Syfte
Framtidsgruppen grundas i en tid då vår förenings sportsliga resultat de senaste 5 åren inte nått upp
till de krav många medlemmar ställer på föreningen. Inte heller de sportsliga mål som klubbens
representanter, förtroendevalda och anställda, kommunicerat ut har uppnåtts. Vidare upplever vi att
många medlemmar trots stort engagemang upplever ett bristande handlingsutrymme och stora
svårigheter att påverka hur deras förening styrs. Med detta som bakgrund är Framtidsgruppens mål ;
1. Att lyfta fram och skapa opinion för de förändringar vi anser nödvändiga för att klubben ska
bryta den negativa sportsliga trenden och istället utvecklas i en positiv riktning.
2. Att försöka lyfta fram och peka på de möjligheter till påverkan som faktiskt finns samt utöka
och förenkla föreningsdemokratin och dess möjligheter framöver.

Analys av Malmö FF:s nuvarande organisation samt utvecklingsförslag för
att lyfta klubbens sportsliga organisation och resultat

• Den nya organisationsstruktur som Lars Christer Ohlsson föreslog efter sin analys av klubben
2007 är i grunden något Framtidsgruppen ställer sig bakom. Efter att nära ha studerat
organisationen genom samtal och mailväxlingar med klubbrepresentanter, information från
medlemsmöten med mera, är vi dock väldigt tveksamma till hur denna nya
organisationsstruktur faktiskt har implementerats. Framtidsgruppen upplever att en klar
avgränsning mellan tjänstemän och styrelse är ett måste för att föreningens operativt
anställda ska kunna sköta sina uppgifter på ett utvecklande och framgångsrikt sätt. Det
måste finnas ett arbetsklimat byggt på förtroende och eget ansvar för respektive
arbetsområde. Vår tolkning är att en sådan ansvarsfullhet och förtroende inte finns i klubben
idag. Farfarsprincipen, otydliga arbetsbeskrivningar inom den sportsliga organisation,
sportsliga ledare som både anställts och offentligt ifrågasatts av styrelseledamöter och så
vidare ligger till grund för denna tolkning. Framtidsgruppen anser att styrelsens arbete måste
hållas till rent strategiska beslut och utan operativ inblandning för att en VD ska ha möjlighet
att driva igenom de beslut han anser nödvändiga för att föra klubben framåt.
• Efter att den sportsliga organisationen särskilts från marknadsdelen och Hasse Borg blivit
utsedd till renodlad sportchef upplever vi att det tagits steg i rätt riktning för att få en bättre
fungerande sportslig organisation. Det har anställts personal med specialkunskaper inom
fysiologi, psykologi, ungdomsutveckling med mera. Detta är bra förändringar. Problemet och
Dokument Malmö FF i omvandling 2009
2 Framtidsgruppen – För Malmö Fotbollförenings bästa
vår analys till varför dessa förändringar inte ger någon verkan är att det fortfarande saknas
en naturlig ledningsstruktur inom denna viktiga avdelning av klubben. Trots idogt arbete och
försök att identifiera vem som ansvarar och operativt arbetar för att uppnå klubbens
långsiktiga sportliga mål verkar detta vara ett ämne som fallit mellan stolarna, eller kanske
snarare tagits upp av för många händer samtidigt. Detta har lett till ett spritt ägande av
ansvar i allt från styrelse, VD och sportchef till tränare och spelare. En tydlig struktur med
ansvar och rapporteringskrav är något som vi bedömer saknas och behöver införas i klubbens
sportsliga organisation för att klubben återigen ska uppnå sportsliga framgångar.
• Efter såväl interna diskussioner som samtal med andra medlemmar, supportrar och
intressenter bedömer vi att det idag råder en väldig oklarhet i hur klubben kommunicerar.
Framtidsgruppen saknar en tydlig kommunikationsplan och utsedda talesmän för respektive
frågor. De senaste 6 månaderna har styrelseordförande besvarat operativa frågor på
medlemsmöte, kritiserat domarinsatser i klubbens egenproducerade matchblad och bedömt
specifika spelarinsatser i media, föreningens sportchef uttalat sig som ej ansvarig för beslut
tydligt kopplade till den sportsliga organisationen och VD har diskuterat vikten av höst/vårsäsong
respektive en allsvensk 12-lags serie. Detta leder till ett förvirrat budskap för både
medlemmar och andra intressenter, och vad som är än värre, för övriga anställda i
föreningen. Klubbens nyanställda kommunikationschef måste ges möjlighet och fullt gehör
hos alla föreningsrepresentanter att tydligt strukturera upp detta område så att klubben
alltid kommunicerar genom rätt ansvarig person och på så sätt undviker missförstånd,
irritation och interna problem.

Analys av Malmö FF:s föreningsdemokrati och möjligheterna till
medlemspåverkan samt utvecklingsförslag för att utöka och förenkla
föreningsdemokratin

• Då Framtidsgruppen arbetar för föreningsdemokrati och tror att föreningsstyre är rätt sätt
att föra klubben framåt är det självklart för oss att arbeta för att behålla föreningsformen och
motverka att föreningen ombildas till ett aktiebolag med andra intressenter eller ägare än
föreningen Malmö FF själv.
• Vi föreslår vidare en regelbunden genomlysning av styrelsens arbete för att återkommande
kritiskt granska och aktivt arbeta för att driva utvecklingen av föreningen framåt. De
anställda tjänstemännen granskas återkommande av styrelsen på ett aktivt och informerat
sätt. Som medlem i Malmö FF idag känns en liknande granskning av styrelseledamöter och
ordförande svår att hantera och överskåda. Med hjälp av fastslagna och återkommande
granskningar ges klubbens medlemmar en möjlighet till bedömning och överblick av
föreningens styrelsearbete.
• Framtidgruppen anser vidare att föreningens medlemmar med valberedningen i spetsen bör
arbeta för en större spridning gällande ålder och bakgrund hos föreningens styrelse. Som ett
första steg på vägen till en sådan förändring föreslår vi att rådande policy om att
styrelsearvode ska återskänkas till klubben, avskaffas. Självklart en fin tanke och något som
kan uppmuntras bland de som har ekonomi till det. Framtidsgruppen befarar dock att det
kan innebära en risk att folk "mitt uppe i karriären", mindre välbärgade personer etc har
svårare att engagera sig i styrelsen. Det är inte på privatekonomiska grunder utan på
kompetens som en potentiell styrelserepresentant ska kvalificera sig för styrelsen.
• Som sista punkt föreslår vi en ändring av stadgarna angående valprocessen . För en mer
demokratiskt styrd förening anser vi att det måste vara möjligt för fler än en kandidat att på
förhand officiellt ställa upp för val till ordförande respektive styrelsepositioner. Vi föreslår att
Dokument Malmö FF i omvandling 2009
3 Framtidsgruppen – För Malmö Fotbollförenings bästa
alla som presenterar sin kandidatur till en styrelseposition 6 veckor innan årsmötet ska få
denna kandidatur upptagen i kallelsen till årsmötet och behandlad av detsamma. Förslaget
innebär att valberedningen fortsatt arbetar aktivt med att själva hitta intressanta kandidater
och att rekommendera sitt styrelseförslag för föreningens medlemmar och samtidigt arbetar
med att administrera och sammanställa ansökningar från de kandidater som själva anmält
sin kandidatur till valberedningen.

Sammanfattande ståndpunkter och slutsatser
1. Framtidsgruppen bedömer det som ett måste att förändra ledarskapet i klubben uppifrån för
att klubbens struktur och främst den sportsliga organisationen ska kunna förbättras. Efter en
analys av nuvarande styrelseordförandes arbete och de strukturer som råder i klubben, tror
vi inte det är möjligt att på 2 år genomföra de förändringar som krävs. Vi är också tveksamma
till att nuvarande styrelseordförande är rätt person att genomföra dessa nödvändiga
förändringar. Med detta som grund och med vetskapen om att det inom 2 år kommer att
krävas en ny styrelseordförande föreslår vi därför att Malmö FF:s valberedning inför
årsmötet 2010 aktivt arbetar för att hitta en ny kandidat till ordförandeposten i Malmö FF. Vi
önskar att nyckelorden i deras sökande efter denna kandidat ska vara, en ledarstil byggd på
kommunikation, förtroende, frihet under ansvar, strategisk ledning, kvalitet och
personalutveckling.
2. Att styrelsen ställer sig bakom och årsmötet röstar för de motioner om återkommande
analysarbete av föreningen, större diversifiering i styrelsen samt stadgeändring angående 2-
personsval på det kommande och nästkommande årsmötet (för att ändra föreningens
stadgar krävs två årsmöten).
Avslutning
Framtidsgruppen kommer själva lägga fram förslag på kandidater som vi anser lämpliga för
ordförandeposten till valberedningen. Vi önskar dock att föreningens demokratiska gång ska ha sin
verkan och väljer därför att inte publicera några namn i dagsläget.
För Malmö Fotbollförenings bästa.
Framtidsgruppen

Publicerad 2009-09-21 kl 18:27
Annons
Annons
Annons