Följer

Populära lag

Populära spelare

Populära ligor

ANNONS

The Suarez Files, Pt2: Beslutsprocessen och skuldfrågan

Detta är den andra delen utav dagens bloggenomgång utav Suarezärendet och den fullständiga rapport som den oberoende kommissionen lät publicera för några dagar sedan. I den här delen kommer jag att titta närmare på den beslutsprocess som kommissionen använt sig för att fastställa den centrala skuldfrågan.

I den första delen av bloggen redogjorde jag för ärendets allmänna rättsläge och den aktuella bevisbördan. Vilket utgjorde de juridiska förutsättningarna för hur frågan därefter hanterades.

https://blogg.fotbollskanalen.se//hyllman/2012/01/04/the-suarez-files-pt1-rattslaget-och-bevisbordan/

De kommande delarna kommer dels att ta upp frågan om straffet, dels titta närmare på Liverpools uttalanden i samband med beslutet och hur de ska förstås.

ANNONS

Många väljer att kommentera rapporten utan att ha läst den, med diverse spektakulära journalistiska klavertramp som följd. Målsättningen med den här bloggserien är att tillhandahålla en grundlig och saklig genomgång av rapporten på svenska, som ska sammanfatta och analysera ärendet på ett så tillgängligt men ändå klargörande sätt som möjligt.

Jag har hållit mig till två huvudregler. För det första att utgå från och referera till den faktiska rapporttexten. För det andra att så långt som möjligt separera mina reflektioner från genomgången av materialet.

Som bakgrund kan det vara värdefullt att hålla i bakhuvudet hur kommissionen faktiskt definierade själva händelseförloppet:

(1)    In response to Mr Evra’s question “Concha de tu hermana, porque me diste in golpe?” (“Fucking hell, why did you kick me?”), Mr Suarez said “Porque tu eres negro” (“Because you are black”).

ANNONS

(2)    In response to Mr Evra’s comment “Habla otra vez asi, te voy a dur ana porrada” (“say it to me again, I’m going to punch you”), Mr Suarez said “No hablo con los negros (“I don’t speak to blacks”).

(3)    In response to Mr Evra’s comment “Ahora te voy a dar realmente una porrada” (“okay, now I think I’m going to punch you”), Mr Suarez said “Dale, negro, negro, negro” (“okay, blackie, blackie, blackie”).

(4)    When the referee blew the whistle to stop the corner being taken, Mr Suarez used the word “negro” to Mr Evra.

(5)    After the referee had spoken to the players for a second time, and Mr Evra had said that he did not want Mr Suarez to touch him, Mr Suarez said “Por que, negro?”.

:::

KOMMISSIONENS ÖVERVÄGANDE OCH SLUTSATSER

Kommissionen tar sin utgångspunkt i den huvudsakliga dispyten kring huruvida Patrice Evras redogörelse, utifrån den civilrättsliga standarden om sannolikhet, är sann och pålitlig. Rent konkret betyder det att man måste besluta sig för om man främst tror på Luis Suarez påstående att han använt ordet ”negro” en gång och då med en vänlig avsikt, eller på Patrice Evras påstående att ordet användes fem gånger enligt ovan.

ANNONS

Kommissionen  utgår från fyra vanliga principer i civilrättsliga fall för att reda ut dylika dispyter, där man väljer att väga in i) parternas allmänna uppträdande, ii) generell inkonsekvens i deras vittnesmål, iii) parternas generella pålitlighet, samt iv) en helhetsbedömning av bevisen för att fastställa vilken version som är mest sannolik.

Där är det värt att särskilt påpeka att kommissionen inte använde sig av den tredje principen då de inte såg någon anledning att betrakta vare sig Suarez eller Evra som mindre trovärdiga beroende på hur de agerat vid eventuella tidigare händelser. Skälet till detta är att ingen av parterna, vare sig Liverpools representant eller FA:s representant, gjorde något sådant anförande.

Uppträdande

Detta kriterie värderar vittnets allmänna uppträdande, beteende, hållning, tydlighet och framtoning. Det är en bedömning av faktorer som inte framgår av ren transkribering men som ändå kan ge ett värdefullt intryck. Dock är det inte ett kriterie man ska fästa för stor vikt vid.

ANNONS

Kommissionen fann att Patrice Evra gjorde ett positivt allmänt intryck. Han var tydlig, konsekvent och visade prov på balans och ärlighet när han medgav att han själv använt sig av förolämpande ordval, trots att detta kunde reflektera dåligt på honom. Hans beskrivning av händelseförloppet förändrades heller inte under ärendets gång.

Däremot fick kommissionen inte samma positiva intryck av Luis Suarez. Hans svar var inte alltid tydliga eller direkt relaterade till den fråga som han faktiskt blev ställd. Kommissionen valde dock att ta särskild hänsyn till att dessa tveksamheter kunde ha väl så mycket med språkförbistring att göra som med några eventuella försök att slingra sig.

Inkonsekvens

Detta kriterie var vad kommissionen valde att fästa störst vikt vid, och det relaterar som ordet kanske antyder till hur överensstämmande ett vittnesmål är med annan bevisföring, som i det här fallet exempelvis videoinspelning av matchsekvenser, samt med de uppgifter som vittnet har lämnat vid tidigare tillfällen eller tidigare under vittnesmålet.

ANNONS

Här fann kommissionen inga signifikanta dylika inkonsekvenser i Patrice Evras vittnesmål. Emellertid fann man ett flertal sådana inkonsekvenser i Luis Suarez vittnesmål.

Kommissionen fann tydliga inkonsekvenser med övrigt bevismaterial. Den del av Suarez vittnesmål som framför allt ifrågasattes var hans påstående att han agerat och kommunicerat på ett vänligt och försonande (”conciliatory”) sätt. Med hjälp av videobilder sluter sig kommissionen till att denna beskrivning inte stämmer överens med vad de ser.

”The whole tenor of the players’ exchanges during this episode was one of animosity. They behaved in a confrontational and argumentative way. This continued at all times during their exchanges in the penalty area. Whilst Mr Evra is partly to blame for starting the confrontation at that moment, Mr Suarez’s attitude and actions were the very antithesis of the conciliation and friendliness that he would have us believe.” (p67, §264)

ANNONS

Att Suarez skulle ha agerat i försonande syfte var relaterat till hans bruk av ordet “negro”, som han alltså medgett vid ett tillfälle. Kommissionen uttrycker dock viss skepsis då Suarez börjar använda begreppet conciliatory först efter det att han fått ta del av språkexperternas rapport där man menar att ordet kan användas på det viset. Dessförinnan har han inte använt sig av det ordet.

Kommissionen reagerade också på att Luis Suarez i sitt skriftliga vittnesmål inför överläggningen hävdade att han med sitt nyp på Patrice Evras ena arm försökte lugna ner situationen. Det framkom under korsförhör av hans vittnesmål inför kommissionen att så var inte fallet, att han inte hade haft för avsikt att lugna ner situationen.

Med avseende på övrigt bevismaterial var det kommissionens slutsats att:

“The video footage, when viewed in detail and when looked at as a whole, shows that the players continued their animosity throughout this incident. Their hostility is shown in their actions and demeanour before, at the moment of, and after Mr Suarez’s admitted use of the word. /…/ The suggestion that he behaved towards Mr Evra at this time in a conciliatory and friendly way, or intended to do so in using the word ‘negro’, is, in our judgment, simply not credible. His evidence is again inconsistent with the video footage.” (p68, §§266-267)

ANNONS

Därtill fann kommissionen också tydliga inkonsekvenser med tidigare vittnesmål. Framför allt rörde detta huruvida Luis Suarez, vid det tillfälle han medgett bruket av ordet ”negro”, hade sagt ”varför, Svarte?” (”por que, negro?”) eller ”därför att du är svart” (”porque tu eres negro”). Suarez själv menar att han sagt det första, alltså frågat varför, och att ”negro” därmed blir ett substantiv utan någon negativ värdeladdning.

Men det är inte den vittnesbörd som Luis Suarez och Liverpool lämnar direkt efter matchen den 15 oktober. Damien Commolli, Liverpools sportdirektör, som talar flytande spanska, frågar Suarez vad han sagt och rapporterar tillbaka till Phil Dowd och Andre Marriner, som ber honom stava ut det fullständigt till matchrapporten, att Suarez sagt ”porque tu eres negro”, det vill säga ”därför att du är svart”. Då Commolli berättade för Kenny Dalglish vad Suarez ansåg sig ha sagt, i Suarez närvaro, så är det rimligt att tro att Suarez hade korrigerat Commolli om denne återgivit honom fel. Till detta kommer att Dirk Kuyt, som kommunicerade med Suarez efter matchen på holländska, också meddelade att Suarez på holländska återgivit sitt uttalande som ”därför att du är svart”.

ANNONS

Det ska sägas att Commolli och Kuyt båda två, efter att de blivit medvetna om diskrepansen i de olika vittnesmålen, har varit noga med att påpeka att det skett ett missförstånd och att Luis Suarez alls inte sagt just det som de tidigare menat att han sagt.

”The position therefore is as follows. Mr Suarez spoke in Spanish to Mr Commolli soon after the game about this serious allegation. Mr Suarez also spoke in Dutch to Mr Kuyt. Both Mr Commolli and Mr Kuyt understood Mr Suarez to have told them that when he spoke to Mr Evra he said words which translate into English as, “Because you are black”. According to Mr Suarez, Mr Commolli misheard what Mr Suarez said in Spanish, and Mr Kuyt misheard what Mr Suarez said in Dutch.” (p77, §302)

Kommissionen var heller inte imponerad av Liverpools och Kenny Dalglishs påstående att Luis Suarez skulle ha sagt “tues negro” som ett framprovocerat svar på det helt overifierade påståendet att Patrice Evra först skulle ha kallat Suarez för ”sydamerikan”. Detta skulle då betyda att Suarez motiv för att använda ordet var vedergällning, när Suarez argumentation snarare är att han använde ordet i försonande och vänskapligt syfte.

ANNONS

Suarez vittnesmål var också enligt kommissionen oklart utifrån när han faktiskt använt sig av ordet ”negro”. Vid olika tidpunkter under vittnesmålet menar sig Suarez ha använt sig av ordet vid ett av totalt tre olika tillfällen och att Evras önskan att inte bli rörd (”Don’t touch me”) relaterade till antingen klappen på huvudet, nypet på armen eller den ursprungliga tacklingen.

Kommissionens slutsats utav dessa inkonsekvenser var helt enkelt att det var svårt att betrakta Luis Suarez vittnesmål som pålitligt.

”The impression created by these inconsistencies was that Mr Suarez’s evidence was not, on the whole, reliable. He had put forward an interpretation of events which was inconsistent with the contemporaneous video evidence. He had changed his account in a number of important aspects without satisfactory explanation. As a result, we were hesitant about accepting Mr Suarez’s account of events where it was disputed by other credible witnesses unless there was solid evidence to support it.” (p81, §321)

ANNONS

Sannolikhet

Kommissionen förde också en diskussion kring detta kriterie. Den relevanta avvägningen här är att utifrån bevisen som helhet bedöma vilken version som är den sannolikt mest korrekta. Att utreda de båda parternas motiv är en viktig del utav det. Ett sätt att tänka utifrån detta perspektiv är att ställa sig två frågor: i) om Luis Suarez version är korrekt, varför skulle då Patrice Evra göra och ihärda med sina anklagelser?, samt ii) om Patrice Evras version är korrekt, vad skulle vara Luis Suarez anledning att agera på det sättet?

Liverpool och Luis Suarez hävdade att Patrice Evra medvetet och kalkulativt fabricerat eller hittat på att Suarez förolämpat honom på det sätt som Evra beskriver. Man menar att Evra agerar utifrån hämndlystnad för att tidigare ha blivit sparkad på knät av Suarez, samt att Evra varit ur balans under hela matchen. Kommissionen förkastar detta resonemang dels baserat på granskning av videomaterialet, dels baserat på vittnesmålet från domare Andre Marriner som menar att han inte vid något tillfälle hade anledning att tvivla på Evras beteende.

ANNONS

Kommissionen fann heller ingen uppenbar anledning att tro att Luis Suarez avsett att agera på det sätt som Patrice Evra uppgett. Men man poängterar att det inte är ovanligt för människor att ibland bete sig på ett sätt som strider mot deras vanliga karaktär och övertygelse, särskilt när man är satt under press eller provocerad. Man gör sådant man inte är stolt över i efterhand. Endast det faktum att man har släkt och vänner av viss etnisk härkomst, betyder inte i sig att man inte kan yttra oacceptabla saker som man ångrar i efterhand.

Rapporten tar även ifråga om sannolikhet upp mer specifika aspekter. Bland annat tar man upp den påstådda frasen ”dale, negro, negro, negro” som Suarez inte vill kännas vid. Det är ett uttryck som är vanligt i Uruguay och som Luis Suarez själv sagt att han använt sig av tidigare, till Yaya Touré i en match mot Man City. Att Patrice Evra alltså som av en slump skulle ha kommmit på just den väldigt specifika och för Suarez personliga frasen är inte särskilt troligt, och detta gör Suarez påstående att han bara använt ordet en enda gång vid ett helt annat tillfälle mindre sannolikt, och därför mindre trovärdigt.

ANNONS

Slutsatser

Liverpool och Luis Suarez argumenterade att det var möjligt att tolka bevisen så att Luis Suarez version var den sannolikt mest korrekta. Man menade även att även om kommissionen inte kom till den slutsatsen, så hade FA ändå inte fullgjort sin bevisbörda.

Kommissionen förkastar Luis Suarez påstående att han agerat på ett försonande och vänligt sätt i syfte att lugna ner situationen. Videobevisen illustrerar hur stämningen mellan de båda spelarna var spänd, uppretad och fientlig. Tillfrågade språkexperter menar att betydelsen av ”negro” beror på sammanhanget, och bygger på en känsla av personlig förbindelse (”rapport”) eller vilja att skapa sådan. Någon sådan känsla eller vilja fanns helt enkelt inte.

”Not only did we reject this evidence of Mr Suarez, but we found it remarkable that he sought to advance a case that was so clearly inconsistent with any sensible appreciation of what happened. Even Mr McCormick accepted in his closing submissions that the pinching could not reasonably be described as an attempt to defuse the situation. To suggest otherwise, as Mr Suarez did, was unarguable. Mr Suarez’s evidence on these topics, which was shown to be flawed, profoundly undermined our confidence in the reliability of his evidence.” (p90, §357)

ANNONS

Återstår gör då frågan om FA har fullgjort sin bevisbörda. Här konstaterar kommissionen först att Patrice Evras vittnesmål är betydligt mer detaljerat och Luis Suarez mer kortfattat. Av videomaterialet framgår att det sägs mer mellan spelarna än vad som framgår av Suarez vittnesmål.  Däremot stämmer längden på ordväxlingen väl överens med Evras motsvarande vittnesmål.

Kommissionen bryter därefter ner det påstådda meningsutbytet till sina tre beståndsdelar och granskar dem därefter en och en.

Det första utbytet inleddes med att Patrice Evra använder ett uppretat och förolämpande uttryck och frågar Luis Suarez varför han sparkade honom på knät. Här vittnar Patrice Evra samt, i direkt anslutning till matchen, även Damien Commolli och Dirk Kuyt att Luis Suarez ska ha sagt ”därför att du är svart” (”porque tu eres negro”). Kommissionen förblev skeptisk till Commollis och Kuyts senare förklaring att de missförstått Suarez.

ANNONS

Det andra utbytet följer på att Patrice Evra ska ha sagt ”say it to me again, I’m going to punch you” och lyder ”jag pratar inte med svarta” (”no hablo con los negros”). Detta menar Liverpool och Luis Suarez att Patrice Evra har hittat på, men utan att bidra med någon trovärdig förklaring till varför Evra skulle agera på det viset. Evras vittnesmål stöds också av att fyra lagkamrater, oberoende av varandra, vittnar om att Evra efter matchen har sagt till dem att Suarez sagt just detta till Evra.

Det tredje utbytet gällde formuleringen ”dale, negro, negro, negro” och som anfördes under sannolikhetsresonemanget längre upp så är det allt annat än troligt, enligt kommissionen, att Patrice Evra skulle kunna fabricera en fras som är såväl uruguayansk till sin karaktär som en fras som Luis Suarez faktiskt använt vid åtminstone ett tidigare tillfälle.

ANNONS

Kommissionen kommer på så vis fram till slutsatsen att Luis Suarez använt sig av ordet ”negro” åtminstone fem gånger, vilket till antalet stämmer överens med vittnesmål direkt efter match. Kommissionen har också redan slagit fast att Luis Suarez inte agerat vänligt och försonande, utan snarare fientligt, uppretat och uppretande.

Den mer juridiska slutsatsen som kommissionen därmed drar, om vi erinrar oss anklagelsen och det aktuella regelutrymmet, är alltså att Luis Suarez faktiskt har använts sig ett förolämpande ord (”A participant … shall not … use any one, or a combination of, … abusive, indecent or insulting words…”), i strid mot regel E3(1).

Därpå följer som utav en nödvändighet, sett till fallets innehåll, att kommissionen också finner Suarez i brott mot E3(2): ”…including a reference to any one or more of a person’s ethnic origin, colour, race…”. Just med avseende på denna paragraf så råder över huvud taget ingen faktamässig dispyt, ordet ”negro” har klart och tydligt använts. Oenighet råder endast kring huruvida ordet också var förolämpande (alltså E3(1)).

ANNONS

I det avseendet är det emellertid viktigt att också erinra sig att kommissionen har utgått från att avgöra den frågan utifrån ett objektivt test, snarare än ett subjektivt test. Det åligger alltså inte FA att bevisa att Suarez faktiskt avsåg ordet som förolämpande, det är upp till kommissionen självt att avgöra huruvida de anser att Suarez ord eller beteende var att betrakta som förolämpande.

Kommissionen kom fram till att de ansåg Luis Suarez ord och beteende vara förolämpande. Detta ställningstagande är baserat på utlåtanden från två externa språkexperter som utifrån sammanhanget analyserade ordvalet och dess betydelse. Liverpool och Luis Suarez hade inga invändningar mot experternas vittnesmål, och accepterade därför deras uppfattning.

Kommissionen menar dock att även om de hade tillämpat ett subjektivt test så hade de fortfarande kommit till slutsatsen att Luis Suarez med sina kommentarer avsåg att förolämpa.

ANNONS

:::

Mina reflektioner

»  Det är lätt att som utomstående inte förstå hur man, till synes godtyckligt, kan välja att tro på en persons vittnesmål och inte en annans. Det beror på att man inte själv har insyn i eller är delaktig i processen. Man har inte själv följt personerna, kunnat göra direkta observationer och iakttagelser, eller sett helhetsbilden, på samma sätt som kommissionen i det här fallet har gjort. Där finns en tydligt redovisad systematik i bakgrunden, och på så vis är det i alla fall inte godtyckligt.

»  Det är en missuppfattning och därtill ett helt felaktigt påstående att det är FA/kommissionen som på egen hand skulle ha suttit och ”tolkat spanska”, som vissa menar. Kompetent och sakkunnigt vittnesmål har inhämtats från två externa språkexperter på området som inte bara utgjort grunden för kommissionens tolkningar, utan som dessutom accepterats utan invändningar av samtliga parter. Vad andra språkforskare säger, utan att själva haft tillgång till all information och vars personliga intresse i ärendet förblir oklart, bör betraktas i ljuset av detta.

ANNONS

»  Kommissionens rapport är väldigt övertygande i sina slutsatser, utifrån en civilrättslig bevisstandard, om vad som har sagts och inte har sagts. Luis Suarez version undermineras kraftigt av en rad inkonsekvenser relaterat till såväl övrigt bevismaterial som till vad han och andra vittnen påstår. Suarez case skadas allvarligt av att hans, Commollis och Kuyts vittnesmål förändras i takt med att de får kännedom om övriga bevis och vittnesmål.

»  Oftast är den enklaste förklaringen också den bästa. Jag tror, om vi hade plockat bort lagtröjorna från den här diskussionen, att det inte hade rått några som helst delade meningar om vad som nog i grund och botten var sant och vad som inte var det.

…………………………………………………

Samtidigt som denna diskussion rasar så är det ju värt att påpeka att det spelades fotboll igår också. Sunderland och Tottenham tog båda tunga segrar mot Wigan respektive West Brom. Och Man City återtog som sagt kommandot i titelstriden med en övertygande 3-0-seger mot ett Luis Suarez-befriat Liverpool.

ANNONS

Och ikväll ser vi fram emot matcherna Bolton vs Everton och Newcastle vs Man Utd.

:::

Jag kan redan inledningsvis förutspå att jag kommer att vara ondskefull som lutfisk när jag skriver om skuldfrågan, men däremot underbar som renskav när jag skriver om straffrågan.

:::

Be Champions!!

Publicerad 2012-01-04 kl 11:00

Kommentarer

Visa kommentarer

Senaste tweets

Arkiv

Annons
ANNONS
next recommended article
Nästa
ANNONS

Hej, du har en äldre version av webbläsare

För en bättre upplevelse på fotbollskanalen, vänligen byt till senare version

chrome
safari
ie
firefox
Fortsätt ändå
fotbollskanalen

Skapa ett gratis konto eller logga in för att få en anpassad nyhets- och matchupplevelse av Fotbollskanalen. Följ dina favoriter:

Spelare
Lag
NYHETLigor & turneringar
NYHETBloggar & poddar
Samma konto på Fotbollskanalen, C More och TV4 Play.
Skapa konto