Populära Ligor

Populära Lag

Populära spelare

ANNONS

Användarvillkor för Fotbollskanalen

Senast uppdaterad: 2019-11-06

Beskrivning av Tjänsten

ANNONS

Webbplatsen www.fotbollskanalen.se (”Tjänsten” eller ”Fotbollskanalen”) ägs och tillhandahålls av TV4 AB (org. nr 556242-7152), (”TV4”). Stora delar av Fotbollskanalen är tillgängliga utan att du som användare behöver skapa ett konto. Genom att skapa ett konto ges du möjlighet att ställa in din nyhetsmix och följa spelare och lag oavsett vilken av dina enheter du använder.

Dessa Villkor gäller för hela Tjänsten, såväl framför som bakom inlogg. Vissa villkor gäller dock endast om du registrerat dig som användare, dvs skapat ett konto.

Dessa Villkor gäller även för appar som TV4 tillhandahåller för IOS och Android kopplade till Fotbollskanalen, om inte annat uttryckligen framgår av särskilda villkor för en specifik app.

TV4 och C More Entertainment AB (org. nr 556053-7309) ingår i samma mediehus (Bonnier Broadcasting AB org. nr 556802-5646). TV4 Play och C More är Fotbollskanalens systertjänster. Alla tre tjänster bygger på samma tekniska plattform, vilket innebär att om du skapar ett konto på Fotbollskanalen så skapas även ett vilande konto på TV4 Play och C More och vice versa. Ett vilande konto aktiveras sedan om du väljer att köpa ett abonnemang för C More, alternativt om du godkänner användarvillkoren på TV4 Play. Om du redan har ett TV4 Play login går det bra att använda det för att logga in på Fotbollskanalen och om du vill använda dig av ditt C More login kommer vi be dig komplettera med vissa obligatoriska uppgifter.

ANNONS

Omfattning

Dessa Villkor reglerar din användning av Tjänsten. Tjänsten finns t.ex. tillgänglig på www.fotbollskanalen.se men även i våra appar. Villkoren gäller oavsett på vilket sätt du tar del av Tjänsten. 

Om du väljer att skapa ett konto för Tjänsten kommer ditt uttryckliga godkännande av dessa användarvillkor (i det följande även kallat ”Villkoren”) efterfrågas och ditt godkännande är en förutsättning för att du ska kunna skapa ett konto. Skulle det, för specifika delar av Tjänsten eller för nya erbjudanden som är direkt relaterade till Tjänsten, föreligga särskilda villkor kommer du att upplysas om detta i samband med att du registrerar dig för ett sådant erbjudande. Om det föreligger konflikt mellan Villkoren och de särskilda villkoren ska de senare alltid ges företräde. 

Registrering av konto 

ANNONS

Stora delar av Fotbollskanalen är tillgänglig utan att du registrerar dig som användare, dvs skapar ett konto. 

Genom att skapa ett konto ges du som användare möjlighet att ställa in din nyhetsmix och följa spelare och lag oavsett vilken av dina enheter du använder. För att få skapa ett konto måste du vara minst 16 år. I samband med kontoregistrering efterfrågar vi uppgifter såsom t.ex. namn och e-mail. Du kommer att skapa ett login – användarnamn och lösenord – som du använder när du ska logga in i Tjänsten. Du ansvarar för att ditt användarnamn och lösenord förvaras på ett betryggande sätt och inte används av någon annan. Användaren ansvarar för att de uppgifter som Användaren lämnar i samband med skapande av konto är korrekta. 

Ändring av villkor 

Teknik- och produktutvecklingen går fort och vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera Villkoren.

ANNONS

Om villkorsändringen endast påverkar de delar av Tjänsten som inte är bakom inlogg kommer vi meddela detta genom att en uppdaterad version av Villkoren publiceras på www.fotbollskanalen.se. Vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa Villkor. 

Om villkorsändringen rör ditt konto kommer vi att meddela dig detta innan ändringen träder i kraft. Meddelande kan ske via e-mail, eller på annat sätt i Tjänsten. Du har alltid möjlighet att avsluta ditt konto om du motsätter dig ändringen, se nedan under Avtalstid och Uppsägning. Om du däremot väljer att fortsätta använda ditt konto efter det att ändringarna trätt i kraft anses du ha accepterat dessa. 

Cookies 

Vi använder cookies och liknande teknologier på våra plattformar, t.ex. för att förbättra användarupplevelsen, mäta reklam och upptäcka användningen av annonsblockeringsverktyg på Tjänsten. För mer information om hur TV4 använder cookies, läs här. Du har alltid möjlighet att säga nej till cookies etc. För att göra detta krävs att du ändrar inställningarna i din webbläsare. Observera att ett blockerande av cookies kan resultera i att du inte får tillgång till alla sidor och funktioner på vår webbplats. Det kan även komma att försämra din användarupplevelse. För mer detaljerad information om cookies och hur du kan stänga av cookies, se www.minacookies.se 

ANNONS

Personuppgifter

I samband med att du registrerar ett konto hos oss lämnar du personuppgifter som vi bl.a. använder för att erbjuda en relevant och intressant tjänst. I viss utsträckning kan vi, via cookies och liknande teknologier, få information om vilket innehåll du föredrar och hur du rör dig på våra plattformar. TV4 värnar om din integritet och den personuppgiftsbehandling som sker i Tjänsten är i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i vår Personuppgiftspolicy här.

Användning av Tjänsten 

För att använda Tjänsten krävs en dator och/eller en mobil enhet med särskilda systemkrav och en internetuppkoppling som aldrig understiger viss överföringshastighet. TV4 förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna för Tjänsten när detta kan anses nödvändigt. 

ANNONS

Tjänsten innehåller material som skyddas enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Detta innebär bland annat att du endast får använda Tjänsten för privat bruk i enligheten med Villkoren och i enlighet med vad som i övrigt gäller enligt tillämplig lag. All annan användning kräver samtycke från TV4 och/eller våra rättighetshavare.

Du får inte själv, och inte heller uppmuntra annan att: 

 1. använda Tjänsten eller dess innehåll för ett kommersiellt eller offentligt ändamål,
 2. använda Tjänsten eller dess innehåll för något olagligt eller olämpligt innehåll, 
 3. kopiera/reproducera, ladda ner, sprida, sälja, låna ut, sända, distribuera, publicera eller på annat sätt överföra eller modifiera innehållet från Tjänsten, 
 4. kringgå, modifiera, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som TV4 från tid till annan använder för att skydda Tjänsten, 
 5. ANNONS
 6. om du har ett konto, inte låta annan person använda dina inloggningsuppgifter, 
 7. inte länka till enskilt innehåll i Tjänsten eller Tjänsten utan vårt samtycke, 
 8. i övrigt använda Tjänsten eller dess innehåll i strid med upphovsrättslagstiftning, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med dessa Villkor.

Brott mot vad som nämnts i denna bestämmelse ska alltid anses som ett väsentligt brott mot Villkoren och medföra rätt för TV4 att utan förvarning omedelbart stänga av dig från att använda Tjänsten. Brott mot denna bestämmelse kan även medföra skadeståndsskyldighet. TV4 förbehåller sig även rätten att, vid upprepade avtalsbrott, blockera relevant IP-nr från fortsatt användning av Tjänsten. 

TV4:s material får inte användas i sammanhang som syftar till att undergräva respekten för mänskliga rättigheter eller diskriminerar någon på grund av etnisk tillhörighet kön, religiös uppfattning, sexuell läggning, nationalitet eller liknande. Vi förbehåller oss rätten att vidta åtgärder i syfte att begränsa sådan användning om vi anser detta nödvändigt.

ANNONS

Kopiering för privat bruk får ske i enlighet med tillämplig lag.

Avtalstid och uppsägning 

För att säga upp ditt konto ber vi dig besöka vår GDPR sajt där du bland annat kan säga upp ditt konto genom att begära att bli glömd. TV4 kan säga upp ditt konto med omedelbar verkan om TV4;

 1. beslutar att stänga Tjänsten helt eller delvis, 
 2. beslutar att väsentligen förändra Tjänsten, 
 3. eller vid brott mot Villkoren som kan anses väsentligt.

Uppsägning från TV4:s sida kan ske via Mina Sidor eller e-mail. Uppsägning med anledning av (i) kan även ske genom meddelande i Tjänsten.

Användargenererat innehåll och utgivaransvar

TV4 bär utgivaransvaret för Tjänsten vilket innebär att merparten av innehållet som återfinns i Tjänsten omfattas av detta ansvar. 

Det kan från tid till annan förekomma innehåll i Tjänsten som skapats eller skickats in till oss av våra användare – detta kallas ibland för ”användargenererat” innehåll. Till exempel kommentarer, recensioner eller bilder. I vissa fall förhandsgranskas användargenererat innehåll av TV4 och detta betyder då att innehållet omfattas av TV4:s utgivaransvar. Det kan dock finnas situationer då TV4 tillåter användare att själva publicera innehåll i Tjänsten utan föregående granskning. TV4 ansvarar inte för sådant innehåll vilket betyder att det är användaren som lagt upp innehållet som bär det fulla ansvaret. TV4 är dock enligt den sk BBS lagen (lag 1998:112 om ansvar för elektroniska anslagstavlor) skyldigt att i efterhand granska och ta bort sådant innehåll som användare själv lagt upp om innehållet anses vara i strid med lag. Därutöver förbehåller sig TV4 rätten att ta bort sådant innehåll som användare lagt upp om TV4 bedömer innehållet som olämpligt eller opassande. 

ANNONS

För att du som användare av Tjänsten ska se vad som är publicerat av TV4 och vad som är publicerat av våra användare utan vår föregående granskning så gör vi åtskillnad på dessa i vår layout eller med skriftliga markeringar. Om det t.ex. går att kommentera material som TV4 publicerat och sådana kommentarer inte förhandsgranskas av TV4 kommer kommentarsfälten att särskiljas från det övriga innehållet. Om du bidrar med innehåll till Tjänsten så anses du genom den åtgärden ge TV4 en evig och obegränsad rätt (licens) att använda innehållet i Tjänsten och i verksamheten i övrigt. Det kan t.ex. röra sig om fotografier som utgör bidrag i tävling eller texters om du publicerar på en webbplats. Vidare ansvarar du för att allt material som skickas in till TV4 eller som du själv tillgängliggör på Tjänsten är i enlighet med lag och att du erhållit de tillstånd som krävs för sådant tillgängliggörande (t.ex. tillstånd från berörda upphovsmän). TV4 har rätt att kräva ersättning i form av skadestånd för det fall ditt tillgängliggörande av innehåll på Tjänst medför skada för TV4.

ANNONS

Ansvar

TV4 ansvarar inte för att det material som tillgängliggörs via Tjänsten är korrekt eller fullständigt och skada som uppkommer till följd av felaktigheter i material ersätts inte. TV4 kan när som helst och utan föregående meddelande välja att ta bort material från Tjänsten.

TV4 ansvarar inte för fel eller störningar i uppkopplingen/kommunikationen av Tjänsten.

I Tjänsten kan förekomma länkar till andra webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.

Överlåtelse 

TV4 äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan. Du äger inte rätt att överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan.

ANNONS

Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa Villkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. Villkoren begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt. Skulle någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsens ogiltighet inte på något sätt påverka möjligheten att verkställa övriga bestämmelser i dessa villkor och tillämpningen av den bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, under förutsättning att dessa Villkor inte som en konsekvens blir oskäligt obalanserade.

Om en tvist uppstår mellan TV4 och dig ska vi i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om vi inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol. I egenskap av konsument har du möjlighet att istället välja att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten. Allmänna reklamationsnämnden har följande kontaktuppgifter: hemsida: www.arn.se, mejl: arn@arn.se, postadress: Box 174, 101 23 Stockholm.

ANNONS
Publicerad 2018-04-02 kl 12:30
ANNONS
next recommended article
Nästa
ANNONS

Hej, du har en äldre version av webbläsare

För en bättre upplevelse på fotbollskanalen, vänligen byt till senare version

chrome
safari
ie
firefox
Fortsätt ändå

Skapa ett gratis konto eller logga in för att få en anpassad nyhets- och matchupplevelse av Fotbollskanalen. Följ dina favoriter:

Spelare
Lag
NYHETLigor & turneringar
NYHETBloggar & poddar
Samma konto på Fotbollskanalen, C More och TV4 Play.
Skapa konto